Ponuka práce > Právnik

Právnik

Náplň práce

- Samostatné zastupovanie podniku v občiansko-právnych, obchodných, pracovno - právnych, trestných, majetkových a iných záležitostiach na súdnom konaní, ktoré sú v pôsobnosti odštepného závodu, prípadne zastupovanie podniku na základe poverenia generálneho riaditeľa podniku.
- Evidencia uzatvorených a platných zmluvných vzťahov.
- Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní pri vyšetrovaní trestnej činnosti, pri ktorej došlo k majetkovej, finančnej alebo inej škode, príp. inej ujme podniku.
- Právne posudzovanie predložených návrhov zmlúv, podaní a všetkých s tým súvisiacich dokumentov v pôsobnosti odštepného závodu.
- Posudzovanie vzniknutých škôd a penálov pred prerokovaním v škodovej komisii odštepného závodu a pred postúpením na prerokovanie a uzavretie v škodovej komisii podniku.
- Komplexná príprava podkladov a zabezpečovanie problematiky vyplývajúcej pre podnik, resp. odštepný závod z jednotlivých ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. a ďalších predpisov, upravujúcich otázky získania oprávnení a licencií nevyhnutných k vykonávaniu predmetu činnosti podniku, odštepného závodu.
- Zabezpečovanie agendy súvisiacej s obchodným registrom, najmä uplatňovanie a zabezpečovanie zmien v zakladacej listine v súlade s právnymi predpismi.
- Poskytovanie právnych rád, konzultácii a informácii k vybraným právnym otázkam, zákona o verejnom obstarávaní a s tým súvisiacich predpisov.

Požiadavky

Minimálne požadované vzdelanie: Vysokoškolské II. Stupňa – právnická fakulta
Požadovaná odborná prax: min. 1 rok odbornej praxe právnika
(ideálne “podnikového“ právnika)
Počítačové schopnosti: MS Office – pokročilý
Windows užívateľ – pokročilý
Internet, sieť užívateľ - pokročilý
Ďalšie požiadavky: samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, trpezlivosť, komunikačné aprezentačné zručnosti

Ďalšie informácie

Informácie pre uchádzača:
Záujemcov o uvedenú pracovnú pozíciu žiadame, aby ako prvý krok zaslali svoje
CV na e-mail:
daniel.kiss@svp.sk


Uchádzačov spĺňajúcich požiadavky na pracovnú pozíciu budeme telefonicky kontaktovať za účelom dohodnutia si osobného pohovoru.

Informácie o pozícii

  • SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
  • Bratislava (Bratislavský kraj)
  • Odvetvie: Administratíva,
  • Požadované vzdelanie:
  • Plat: 1200
  • Typ pracovného pomeru: Plný úväzok
  • Benefity: 5 dní dovolenky navyše, kvartálne odmeny, dlhodobo stabilná pozícia, jubilantské odmeny, príspevok na rekreáciu
  • Miesto pracoviska: Bratislava
Odpovedať na inzerát