Obchodné podmienky

 


I. Základné pojmy

 

www.personalistka.sk je inzertný web prevádzkovaný poskytovateľom.

 

Poskytovateľ:
Personalistka.cz s.r.o.
Radlická 2343/48, 150 00 Praha 5

Česká republika

IČ: 053 34 977

zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 262104

Bankovné spojenie: č.ú. 325374/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

IBAN: CZ26 5500 0000 0000 0032 5374

SWIFT: RZBCCZPP

 

Objednávateľ:

Právnická osoba, či fyzická osoba - podnikateľ, ktorá uzavrie s poskytovateľom zmluvu o poskytovaní inzertných služieb na www.personalistka.sk.

 

Záujemca:

Návštevník pracovného portálu.

  

II. Ponuka služieb, cenník

Inzertný web www.personalistka.sk poskytuje podnikateľom a ďalším subjektom využívajúcim prácu tretích osôb služby hlavne v oblasti inzercie voľných pracovných miest.

Ponuka služieb a cena služieb sa riadi platným cenníkom uverejneným na www.personalistka.sk (ďalej len „Cenník“). Ponuka služieb a ich cena môže byť dohodnutá individuálne v závislosti od rozsahu ponúkaných služieb a potrebách Objednávateľa.

Ceny a rozsah poskytovaných služieb se môžu meniť v závislosti na vývoji pracovného trhu, návštevnosti webu atď.

Objednávateľ má právo prístupu k objednaným službám. Tento prístup je chránený užívateľským menom a heslom, ktoré si Objednávateľ zvolí. Objednávateľ je povinný chrániť tieto prihlasovacie údaje pred zneužitím. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie týchto údajov neoprávnenou osobou.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah, cenu alebo špecifikáciu služieb podľa vlastného uváženia. Táto zmena však nemá vplyv na už uzavreté zmluvy s Objednávateľmi.

Základnou službou poskytovanou objednaváteľom je inzercia ponúk voľných pracovných miest na inzertnom webe www.personalistka.sk (ďalej len „Inzercia“). Jednotlivé produkty Inzercie sú špecifikované v Cenníku.

 

 

III. Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb

Poskytovateľ prijíma objednávky Objednávateľov na uzavretie zmluvy o poskytnutí Inzercie, a to prostredníctvom elektronického formulára na www.personalistka.sk. Vyplnením tohto formulára a kliknutím na tlačidlo s názvom “potvrdiť a zverejniť inzerciu” je zo strany Objednávateľa podaný návrh Poskytovateľovi na uzavretie zmluvy o poskytnutí Inzercie, a to v rozsahu zvoleným Objednávateľom podľa platného Cenníka. Odoslaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že sa s Cenníkom oboznámil. 

Objednávateľ berie na vedomie, že Objednávka nie je Poskytovateľom písomne potvrdzovaná. Objednávka je potvrdená a zmluva o poskytnutí Inzercie je uzavretá v momente zahájenia služby Poskytovateľom, teda v momente zverejnenia Inzercie na portály www.personalistka.sk. 

Poskytovateľ môže uzavretie zluvy odmietnuť v prípade, že:

- Objednávateľ v minulosti porušil záväzky voči Poskytovateľovi alebo má záväzok po lehote splatnosti

- objednávka je v rozpore s dobrými mravmi

- Objednávateľ uviedol neplatné, neúplné alebo nesprávne údaje ( hlavne názov/ meno, IČ, sídlo ).

  

 

IV. Zverejňovanie pracovných ponúk

Poskytovateľ sa zaväzuje zverejňovať Inzerciu podľa podmienok zmluvy uzavretej s Objednávateľom.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť plnenie vyplývajúce zo zmluvy v týchto prípadoch:

- Inzercia je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi

- Inzercia má sexuálny podtext alebo sa týka poskytovania sexuálnych alebo erotických služieb

- obsah Inzercie je zaradený do nesprávnej kategórie alebo regiónu. Za správne zaradenie Inzercie do kategórie a regiónu v objednávke zodpovedá Objednávateľ

- Inzercia by mohla poškodiť dobré meno Poskytovateľa alebo tretích osôb

- Inzercia obsahuje multi-ponuku viac pracovných pozíc v rozpore s podmienkami zmluvy

 

 

Pravidlá pre Inzerciu zadarmo:

Inzercia zadarmo sa vzťahuje na jednorázové zverejnenie inzerátu kategórie INZERÁT MINI s jednou pracovnou ponukou po dobu 30 dní.

Inzercia zadarmo je určená výhradne pre fyzické osoby podnikateľov (SZČO), neziskové organizácie a vzdelávacie zariadenia. Objednávateľ, ktorý je právnickou osobou - podnikateľom, sa zaväzuje, že nebude činiť objednávku Inzercie zadarmo a berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade objednávky Inzercie zadarmo bude táto objednávka predstavovať návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí Inzercie v kategórii INZERÁT MINI a v prípade uzavretia zmluvy bude takáto Inzercia spoplatnená podľa platného Cenníka.

 

 

V. Platobné podmienky, fakturácia

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za služby cenu podľa Cenníka, ak nebola cena zjednaná inak.

Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného Poskytovateľom, a to v lehote splatnosti uvedenej na príslušnej faktúre.

Objednávateľ súhlasí s vystavením a zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe.

V prípade meškania Objednávateľa s úhradou ceny má Poskytovateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň meškania.

Poskytovateľ nie je platcom DPH. V prípade, že sa Poskytovateľ stane platcom DPH, bude k cenám uvedeným v Cenníku pripočítaná DPH vo výške podľa platných právnych predpisov.

V prípade meškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Poskytovateľ právo účtovať Objednávateľovi administratívny poplatok za písomnú upomienku vo výške 30 euro. 

 

 

VI. Reklamácia

Objednávateľ má právo na reklamáciu služieb v prípade, že sa chyba vyskytla na strane Poskytovateľa. Objednávateľ je oprávnený v rámci reklamačného postupu požadovať zľavu alebo náhradné plnenie (zverejnenie Inzercie) za dni, počas ktorých nebola služba poskytovaná podľa zjednaného rozsahu. Ak neučiní voľbu práva Objednávateľ v reklamácii, je oprávnený tak učiniť Poskytovateľ.

Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, kedy Objednávateľ chybu zistil alebo pri náležitej pozornosti mohol zistiť, najneskôr však do 2 mesiacov odo dňa uverejnenia Inzercie.

Reklamáciu je Objednávateľ oprávnený učiniť písomne alebo e-mailom. Poskytovateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 10 dní.

 

 

VII. Zodpovednosť Poskytovateľa

Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie poskytovania služieb v prípade vyššej moci, v prípade poruchy na zariadení dodávateľov energií a služieb (el. energie, telekomunikačné spojenie apod.) alebo v prípade, keď dôvod prerušenia poskytovania služieb leží na strane Objednávateľa.

Poskytovateľ nezodpovedá za obsahovú časť Inzercie, za ich jazykovú a gramatickú správnosť a ani za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Inzercii.

Poskytovateľ negarantuje Objednávateľovi nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže Objednávateľovi alebo tretím osobám vzniknúť používaním inzertného portálu, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

Činnosť Poskytovateľa podľa týchto obchodných podmienok nie je sprostredkovaním zamestnania za úhradu poľa zákona č. 435/2004 Sb., o zamestnanosti.

 

 

VIII. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ nie je v pozícii správcu údajov. Ak Záujemca reaguje na voľnú pracovnú pozíciu uverejnenú v rámci Inzercie na webe www.personalistka.sk, je správcom osobných údajov Objednávateľ Inzercie, ktorý pozíciu inzeruje.

Poskytovateľ sa zaväzuje plniť všetky povinnosti, ktoré mu vo vzťahu k osobným údajom ukládá zákon č.18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to 

1) vo vzťahu k Objednaváteľovi

2) vo vzťahu k Záujemcom, ktorí cez pracovný portál www.personalistka.sk poskytujú Objednávateľom svoje osobné údaje za účelom získania pracovnej ponuky.

Objednávateľ aj Záujemca berú na vedomie, že Objednávateľ nie je oprávnený predávať osobné údaje Záujemcu iným zamestnávateľom alebo ďalším osobám bez súhlasu Záujemcu.

 

Objednávateľ sa zaväzuje plniť všetky povinnosti, ktoré mu vo vzťahu k osobným údajom ukládá zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to predovšetkým vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, ktorých osobné údaje získal prostredníctvom pracovného portálu www.personalistka.sk.

Objednaváteľ je oprávnený osobné údaje Záujemcu použiť výlučne k obsadeniu voľného pracovného miesta. Objednávateľ je povinný chrániť osobné údaje Záujemcu získané prostredníctvom portálu pred akýmkoľvek zneužitím a nesmie ich použiť pre seba alebo pre niekoho iného na akékoľvek iné účely, hlavne je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe, či zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti je Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Objednávateľ súhlasí     s tým, že ak budú voči Poskytovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto ustanovení vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Poskytovateľa v plnom rozsahu odškodniť. 

 

 

IX. Ostatné ujednania

Za obsah a gramatickú správnosť Inzercie nesie v plnom rozsahu zodpovednosť Objednávateľ. Poskytovateľ si však pred zverejnením vyhradzuje právo na štylistické úpravy.

Ak objednávka Inzercie obsahuje akékoľvek grafické znázornenie, logo, fotografiu alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporadanie vzťahov s autorom takého diela zodpovedá výlučne Objednávateľ v plnom rozsahu. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči Poskytovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odstavci vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Poskytovateľa v celom rozsahu odškodniť.

  

Poskytovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie služieb Objednávateľovi bez nároku Objednávateľa na kompenzáciu, ak Objednávateľ závažným spôsobom porušuje zmluvu, hlavne ak:

- Objednávateľ využíva osobné údaje Záujemcov – uchádzačov o zamestnanie v rozpore s týmito obchodnými podmienkami

- Objednávateľ prostredníctvom svojej registrácie umožňuje využívať služby akejkoľvek inej osobe, ktorá je u Poskytovateľa negatívne vedená z dôvodu neuhradenia akéhokoľvek splatného záväzku voči Poskytovateľovi alebo z dôvodu využívania osobných údajov Záujemcov v rozpore s týmito obchodnými podmienkami

- neoprávnene užíva alebo tretej osobe možňuje užívať Inzerciu zdarma v rozpore s týmito obchodnými podmienkami

- Poskytovateľ zistí, že registrácia Objednávateľa nebola z akéhokoľvek dôvodu oprávnená

- Objednávateľ jedná v rozpore so zmluvou a/alebo s týmito obchodnými podmienkami a/alebo s dobrými mravmi, a ak by hlavne na základe negatívnych ohlasov zo strany užívateľov stránok a Záujemcov mohlo dôjsť k poškodeniu dobrého mena Poskytovateľa a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných služieb.

Zmluva o poskytnutí Inzercie, ako aj iné zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vyplývajúce z poskytovania služieb Poskytovateľom, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

V prípade vzniku sporu zo zmlúv o poskytovaní inzertných alebo iných obdobných služieb medzi Poskytovateľom a Objednávateľom je dána právomoc súdov Českej republiky. Ak je Objednávateľom podnikateľ, zjednáva sa miestna príslušnosť obecného súdu Poskytovateľa.

Tieto obchodné podmienky a platný Cenník tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

 

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.9.2018