Ponuka práce > Energetik

Energetik

Náplň práce

- Zabezpečenie údržby energetických častí vybavenia budovy, kotolne výmenníkovej stanice a iných energetických technologických jednotiek
- Príprava podkladov pre technické jednania pri plánovaní, vypracovaní projektov a realizácií investičných projektov objednávateľa v oblasti energetiky - Udržiavanie evidencie chladiacich zariadení, monitorovanie dopĺňania a úniku chladiva a zabezpečenie zákonných skúšok ich tesností - Udržiavanie evidencie spotrebičov
- Prevádzka systému merania (vzduchotechnika, kotolne, strojovne, chladenia, zásobníky vody, stráženie 1/4 max elektriky) - Príprava podkladov a podpora v činnostiach súvisiacich s prevádzkou budov, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť
- Vystavovanie objednávok, pracovných zákaziek, fakturácia, pošta, schvaľovanie faktúr a zákaziek
- Zabezpečenie údržby a prevádzky energetických zariadení a rozvodov el. energie, stlačeného vzduchu, tepla, vody, TÚV, plynu, čerstvého vzduchu - Zabezpečenie pravidelných prehliadok, revízií a úradných skúšok vyhradených technických zariadení podliehajúcich správe budov
- Riadenie a prevádzka ventilácie/kúrenia vo výrobných a administratívnych priestoroch - Príprava podkladov k uzatvoreniu zmluvných vzťahov v oblasti dodávok energií - Vypracovávanie mesačnej energetickej bilancie a reportingu všetkých druhov energií a vody, ktoré spotrebuje objednávateľ
- Posudzovanie energetickej náročnosti nových investícií, nových výrobkov a generálnych opráv zariadení
- Koordinácia súčinnosti jednotlivých oddelení objednávateľa v technických záležitostiach v oblasti energetiky a vyhradených technických zariadení - Spolupráca pri vypracovaní rozpočtu energetickej náročnosti pre všetky druhy energií pre objednávateľa
- Sledovanie legislatívnych požiadaviek dodávok energií a predkladanie návrhov objednávateľovi na zosúladenie týchto požiadaviek s vnútornými predpismi objednávateľa - Vykonávanie analýz platieb za elektrickú energiu v priebehu roka podľa spotreby - Odpočet meradiel mesačnej spotreby energií (elektrina, voda, teplo a plyn) (fakturačných a podružných) a výpočet dohadu spotreby energií pre potreby ekonomických ukazovateľov - Práca v projektovom tíme v oblasti znižovania energetickej spotreby (meranie spotreby jednotlivých zariadení vo výrobe a na budove) - Príprava podkladov pre Energetický audit (1 x za 5 rokov) - Príprava podkladov a podpora v činnostiach súvisiacich s energiami a energetickými zariadeniami, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť a komunikácia s ostatnými útvarmi štátnej správy (ŽP, ÚVZ, PO, ŠÚ, Mesto, CO, TI, IP, CS...) - Zastupovanie pracovníka – Správa budov v prípade jeho neprítomnosti

Požiadavky

- prax v obore
- vyhláška 23
- Anglický jazyk na mierne pokročilej úrovni

Informácie o pozícii

  • Grafton Recruitment SK
  • Trenčín (Treinčansky kraj)
  • Odvetvie: Manuálne a robotnícke profesie, Služby,
  • Plat: Od 1500 EUR do 1600 EUR
  • Typ pracovného pomeru: Plný úväzok
  • Miesto pracoviska: Pova?sk? Bystrica
Odpovedať na inzerát